Ispravite istorijsku nepravdu: Inicijativa Narodnoj skupštini da se posle 14 godina tekst Predloga zakona konačno nađe pred poslanicima

0
748

Predmet:

Inicijativa da se građanska inicijativa za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uvrsti kao tačka dnevnog reda prve naredne sednice Narodne skupštine

Poštovani gospodine Dačiću,

Na zvaničnoj veb prezentaciji Narodne skupštine, u rubrici ”Akti – Zakoni u proceduri1 pronašli smo podatak da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je Vlada Republike Srbije utvrdila na svojoj sednici od 08. oktobra ove godine, upućen Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Prema podacima koji su nama dostupni navedeni Predlog zakona još uvek nije predložen niti uvršten kao tačka dnevnog reda neke od sednica Narodne skupštine.

S tim u vezi želimo da Vas, kao predsednika Narodne skupštine koji je ovlašćen da saglasno članu 85. Poslovnika predlaže dnevni red sednice Narodne skupštine, kao i druge narodne poslanike, podsetimo na činjenicu da se još od 2007. godine u proceduri usvajanja u Narodnoj skupštini nalazi istoimeni Predlog zakona. Naime, radna grupa koju je formirala naša Koalicija nevladinih organizacija, u saradnji sa Poverenikom za pristup informacijama od javnog značaja je još, sada daleke 2007. godine, sačinila tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Nakon toga nekoliko nevladinih organizacija prikupilo je i predalo Narodnoj skupštini 35.870 potpisa građana u prilog ovog zakona i na taj način formalno pokrenulo građansku inicijativu za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2.

Do današnjeg dana ovaj legitimni Predlog zakona nije našao svoje mesto na dnevnom redu zasedanja Narodne skupštine, uprkos izričitoj obavezi Narodne skupštine da o ovom zakonskom tekstu odlučuje. Opravdanje za takvo postupanje ne može biti činjenica da važećim pravnim propisima nije izričito propisan rok do kada se navedeni Predlog zakona, kao i svi drugi predlozi zakona, moraju staviti na dnevni red Narodne skupštine.

Zbog svega toga možemo da konstatujemo da se istorija ponavlja. Četrnaest godina nakon podnošenja Predloga zakona u vidu građanske inicijative o koje Narodna skupština nije raspravljala, pred zakonodavno telo već treći put dolazi predlog za izmenu i dopunu istog zakona koji podnosi Vlada Srbije.

Narodna skupština i Vi kao njen predsednik imate priliku da ispravite istorijsku nepravdu nanetu prema više od 30 hiljada građana koji su još 22.7.2007. u formi građanske inicijative Narodnoj skupštini predali pomenuti Predlog zakona.

Principi parlamentarizma, načela demokratije, osnovni red i pravno pravilo prisutno u većini pravnih sistema – prior tempore, potior iure (raniji u vremenu, jači u pravu) govore u prilog tome da ovaj Predlog zakona treba da se stavi na dnevni red pre rasprave o aktuelnom Predlogu izmena i dopuna Zakona koji je Vam je Vlada uputila. Taj Predlog sadrži neke izmene koje su i dalje potrebne radi delotvornog ostvarivanja ustavnog i zakonskog prava građana na obaveštenost, od kojih je najvažnije omogućavanje građanima da svoje pravo ostvare u postupku po žalbi pred Poverenikom za informacije kada im informacije uskrati bilo koji organ, uključujući i šest trenutno izuzetih.

To bi se postiglo usvajanjem predloga za brisanje stavova 2. i 3. člana 22. aktuelnog Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Pored toga, on sadrži, u članu 2., predlog za skraćenje roka (sa postojećih 15 dana iz člana 16. važećeg Zakona na 3 dana od dana prijema zahteva) u kome je organ vlasti dužan da, najkasnije, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Naime, postojeći rok je, sasvim neopravdano, isti kao rok iz stava 10. pomenutog člana, u kome je organ vlasti najkasnije dužan da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. Na kraju, taj Predlog zakona propisuje u svom članu 16. supremaciju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnogznačaja kojom se obezbeđuje njegova obavezna i bezuslovna primena u situacijama kada su odredbe drugih zakona u suprotnosti sa njegovim odredbama.

Druge njegove odredbe su već inkorporirane u postojeći Zakon izmenama i dopunama koje su nastupile nakon njegove predaje Narodnoj skupštini. Imajući u vidu da je navedena građanska zakonodavna inicijativa Koalicije utemeljena u Ustavu i Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, pozivamo Vas da, bez odlaganja, postupite u skladu sa važećim pravnim propisima, Vašim ovlašćenjima i obećanjima prethodnih predsednika Narodne skupštine i u dnevni red prve sednice Narodne skupštine uvrstite razmatranje ovog Predloga zakona koji su građani podržali svojim potpisima kao tačku dnevnog reda. Istovremeno, na taj način ćete otkloniti nepravilnost koja nije svojstvena pravnom niti političkom sistemu – da se u skupštinskoj proceduri nađu dva predloga zakona istoimenog naziva. Pored toga, očekujemo da ćete o tome, kao i o našoj inicijativi, obavestiti druge narodne poslanike.

U Beogradu,

dana 14. oktobra 2021. godine

ispred Koalicije za slobodu pristupa informacijama

Nemanja Nenadić

(programski direktor organizacije Transparentnost Srbija)

Koaliciju čine sledeće organizacije:

Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Građanske inicijative

Inicijativa mladih za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom

Odbor za ljudska prava Niš

Partneri za demokratske promene Srbija

Praxis

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Transparentnost Srbija

Udruženje građana Sretenje

Fondacija za otvoreno društvo

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

Share fondacija

1 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/1758-21.pdf

2 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/doc/predlozi_zakona/3872-07.zip

 

Prethodni tekstZakon o slobodnom pristupu informacijama – šta je poboljšano, a koji problemi nisu rešeni
Sledeći tekstDržavno ulaganje u medije: Direktnim ugovaranjem do podobnih medija