Foto: Pixabay/Succo

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon sprovedene javne rasprave u periodu od 27. maja do 16. juna 2021. godine.

Ministarstvo navodi da je na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Zaključak kojim je odobreno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i utvrđen Program javne rasprave koja se sprovodila u periodu od 27. maja do 16. juna 2021. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nakon analize primedbi, predloga i sugestija primljenih tokom javne rasprave utvrdilo revidirani tekst Nacrta zakona radi slanja na mišljenje nadležnim državnim organima u skladu sa Poslovnikom Vlade.

Nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-ZOSPIJZ-26.07.2021.-za-slanje-na-misljenja

Pregled-odredaba-koje-se-menjaju-uz-Nacrt-izmena-ZOSPIJZ-26.07.2021.-za-slanje-na-misljenja

Obrazlozenje-Nacrta-zakona-o-izmenama-i-dopunama-ZOSPIJZ-26.07.2021.-za-slanje-na-misljenja-1

Podsećamo, najznačajnije izmene koje ovaj Nacrt zakona obuhvata, a protiv kojih su organizacije, članice Spikoalicije (Koalicije za slobodan pristup informacijama) odnose se na:

  • apsolutne izuzeće od prava na slobodan pristup informacijama;
  • ograničenja u pogledu korišćenja informacija koje su dobijene na osnovu zahteva niti obaveza tražilaca da dokazuju interes za pristup informacijama;
  • sužavanje kruga organa vlasti koji su obveznici zakona i koji su dužni da postupaju po zahtevima i da objavljuju informacije proaktivno;
  • slučajevi u kojima je omogućeno da prvostepeni organi javne vlasti mogu pokrenuti upravni spor protiv odluke Poverenika;
  • sužavanje kruga organa protiv čijih se odluka može uložiti žalba, niti krug razloga zbog kojih se može uložiti žalba;
  • sužavanje ovlašćenja inctitucije Poverenika kao i njene nezavisnosti.
Prethodni tekstUniverzalna deklaracija o ljudskim pravima
Sledeći tekstSmernice o ljudskim pravima koja se odnose na slobodu izražavanja na internetu i van njega