Poziv Ratelu da preispita pravilnik o čuvanju podataka internet provajdera

0
342

Povodom Pravilnika RATEL-a o “Tehničkim uslovima za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije Internet mreže” donetog 11. jula 2008.g.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama poziva Republičku agenciju za telekomunikacije (RATEL) da preispita sadržinu donetog Pravilnika koji definiše nove delatnosti Internet provajdera u Srbiji koji će morati da čuvaju podatke o Internet saobraćaju svojih korisnika i to prosleđuju nadležnim državnim organima.

Legitimno je pravo države da u skladu sa zakonom sprovodi radnje nadzora osumljičenih lica u krivičnom postupku. Međutim, pomenuti Pravilnik RATEL-a uglavnom navodi obaveze javnih telekomunikacionih operatora i pružalaca Internet usluga prema nadležnim državnim organima ovlašćenim za elektronski nadzor.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama smatra da pomenuti Pravilnik RATEL-a mora da sadrži i odredbe o obavezama državnih organa prema javnim telekomunikacionim operaterima i pružaocima Internet usluga u cilju suzbijanja zloupotrebe nadzora nad komunikacijama putem Interneta.

Zakonik o krivičnom postupku propisuje proceduru po kojoj istražni sudija donosi naredbu o nadzoru osumljičenog lica i postupanju policije i BIA po naredbi (čl. 146. i 147.). Pravilnik RATEL-a trebao bi da sadrži odredbe koje prvo obavezuju nadležne državne organe da dostave naredbu istražnog sudije o nadzoru osumljičenog lica. Na osnovu sudske naredbe javni telekomunikacioni operateri i pružaoci Internet usluga imaće uvid u zakonitost radnje policije i BIA (podaci o licu protiv kojeg se mera primenjuje, osnovi sumnje, način sprovođenja, obim i trajanje mere).

Nepostojanje jasnih pravila za nadzor Internet komunikacija otvara mogućnost da ovlaćena lica samo na osnovu službene legitimacije, bez naloga suda, narušavaju pravo na privatnost građana. Takođe, postavlja se i pitanje mogućih zloupotreba pomenute opreme od strane Internet provajdera.

Usvajanje pravilnika o obezbeđivanju tehničkih uslova za potrebe državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor izazvao je polemike u javnosti i još jednom pokazao razloge za hitno usvajanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o klasifikaciji informacija.

Koalicija za slobodu pristupa informacija od javnog značaja zahteva:

Da RATEL Informiše javnost o preduzetim koracima i omogući dijalog povodom usvojenog dokumenta svim zaintersovanim stranama (Koaliciji za slobodu pristupa informacijama, korisnicima ISP-a i ostalim zainteresovanim stranama);

Preporuka Narodnoj Skupštini Republike Srbije:

Da što hitnije usvoji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji će pružati zaštitu u skladu sa standardima Saveta Evrope, Zakon o klasifikaciji podataka i izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je ova grupa organizacija podnela Narodnoj skupštini decembra 2007 i koje je svojim potpisima podržalo oko 72,000 hiljada građana.

Sledeći tekstInsajderi i dalje nezaštićeni